Tarkoitus

- Kehittää parkinsonhoitajien ammattitaitoa

- Edistää Parkinsonin taudin hoitotyötä

- Edistää lääketieteellistä tutkimusta

Toiminta

- Valtakunnalliset koulutuspäivät terevydenhuollon ammattilaisille

- Valtakunnalliset ja kansainväliset parkinsonhoitajien verkostot

- Jäsentiedote

- Hoitotyön standardien kehittäminen

Yhdistyksen säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Parkinsonhoitajat ry, Finlands Parkinsonskötare rf

ja sen kotipaikka on Helsinki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää parkinsonhoitajien ammattitaitoa ja edistää parkinsonpotilaiden hoitotyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. järjestää jäsenilleen ja muille asiasta kiinnostuneille hoitotyöhön liittyviä

opetus- neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia

2. suunnittelee ja järjestää jäsenilleen koulutusta, kokouksia ja keskustelutilaisuuksia

3. tekee parkinsonpotilaiden hoitoa edistäviä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja

4. välittää tietoa Parkinsonin taudista ja sen hoidosta

5. kehittää parkinsonpotilaiden hoitotyön standardeja

6. voi julkaista jäsentiedotetta tai tiedotuslehteä

7. voi edistää hoitotieteellistä tutkimusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä rahaa, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja opetustoimintaa.


3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut tai muuten kyseisellä alalla toimiva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai jäsensihteerille tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen saannoissa mainittuja yhdistyksen jäsenyyden ehtoja.


5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäsenilta ja kannattavilta jäsenilta perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta yhdeksään muuta varsinaista jäsentä sekä kolmesta kuuteen varajäsentä.


Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat joka toinen vuosi

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.